Kompetansesenter for yrkesfag

Kompetansesenter for yrkesfag bygger på tradisjonene fra Statens yrkespedagogiske høyskole. Kompetansesenteret har sin base på Institutt for yrkesfaglærerutdanning på OsloMet, Campus Kjeller.

Kompetansesenter for yrkesfag skal bidra til å dekke det store behovet for yrkesfaglig kompetanse i skole og arbeidsliv, et behov som forventes å øke i årene som kommer.

Formålet til Kompetansesenter for yrkesfag er å bidra til vekst og fornying av arbeid og læring innen fagfeltet. Det er behov for mer kunnskap og mer forskningsbasert kunnskap om hvordan samfunnnet kan møte utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet. Kompetansesenterets bidrag skjer gjennom utvikling av framtidsrettet kunnskap og kompetanse innen yrkesfag i et tett samarbeid med våre partnere.

Vi vil hele tiden forsøke å gi et bilde av hva vi på Kompetansesenteret arbeider med på nettsidene våre.

Anerkjennelse av realkompetanse

Anerkjennelse av realkompetanse og livslang læring har, og vil få stor samfunnsmessig betydning.

Anerkjennelse av realkompetanse er å ta livslang læring på alvor.

Dette uttrykket understreker betydingen av at arbeidsliv og utdanning finner gode rammer og metoder for anerkjennesle av realkompetanse i møte med en stadig økende omstillingshastighet. Kompetansesenter for yrkesfag vil vie stor oppmerksomhet mot anerkjennelse og bruk av realkompetanse innen yrkesfag.

Kompetansesenter for yrkesfag skal utvikle et godt samarbeid med videregående skoler, andre høgskoler/universitet og arbeidsliv om relevant etter- og videreutdanning.

Kompetansesenteret utvikles i et tett samarbeid mellom OsloMet og samarbeidspartnerne. Samarbeidet inkluderer utvikling av forskningsprosjekter på yrkesfagfeltet.

23. mai ble Kompetansesenter for yrkesfag offisielt åpnet.