Hvem vi er

Grete Haaland
Leder for kompetansesenteret, professor og håndverksmester

Grete er professor i yrkespedagogikk/ yrkesdidaktikk, fagarbeider og yrkesfaglærer. Sentrale arbeidsområder ved HiOA har blant annet vært knyttet til master i yrkespedagogikk, yrkesfaglærerutdanningen og oppdragsavdelingen.

Hennes prosjekter er i hovedsak relatert til kvalitet i fag- og yrkesopplæring og i yrkesfaglærerutdanningen og hun har ledet arbeidet i utvikling av Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning.

Sentrale fokusområder er realkompetansevurdering og anerkjennelse av yrkesfaglig kompetanse, relevans i utdanning - yrkes-/interessedifferensiering og tilpasset opplæring, hensiktsmessig dokumentasjon og læring i organisasjoner.

epostAnsattkatalog - Grete Haaland
Nina Amble
Professor/Dr. Philos

Nina er anleggsingeniør med erfaring fra vannkraftutbygging på 70-tallet, oppsynsmann i Asker kommune og opplæringskonsulent i Landsforeningen for bygg- og anlegg, NHO.

Hun har hovedfag i arbeidspsykologi fra psykologisk institutt og doktorgrad fra INDØK, begge ved NTNU. Nina har vært arbeidsforsker på AFI i 15 år. Nina har vært ansatt ved YLU siden 2012, bl.a. ved Ba-utdanningen for yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag.

Nå er Nina prosjektleder og forsker for NFR-prosjektet #Læringslivet, rettet mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Nina er aksjonsforsker med særlig kompetanse i organisering av bra arbeid og organisasjonsutvikling i et kjønnsperspektiv.

epostAnsattkatalog - Nina Amble
Oddhild Bergsli
Universitetslektor

Oddhild er utdannet ved Stabekk Høgskole som faglærer i ernæring, helse og miljøfag med tilhørende hovedfag.

Hun har lang erfaring fra videregående skole, helse- og oppvekstfag og har jobbet i opplæringsrådet for helse- og oppvekstfag.

Odhild har arbeidet ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Oslo, allmennlærerutdanningen, i faget heimkunnskap.

Hun er utdannet innen spesialpedagogikk, kunsthistorie og muslim- kristen dialog.

Oddhild er i dag tilknyttet yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag, og arbeider med en PhD innen flerkulturalitet.

epostAnsattkatalog - Oddhild Bregsli
Roger Drange
Universitetslektor

Roger er yrkespedagog og utdannet tømrer. Han er et produkt av OsloMet gjennom sine studier ved HiAk, HiOA og nå PhD-kurs ved OsloMet.

Roger arbeidet i 25 år i byggebransjen med varierende roller.

Roger har også vært yrkesfaglærer i 10 år på Bygg og anlegg i Osloskolen.

Roger er i startgropen med et utviklingsarbeid om innovasjon/utvikling i skjæringspunktet mellom yrkesfag og kunst, via yrkesfaglige perspektiv.

epostAnsattkatalog - Roger Drange
Anders Grydeland
Universitetslektor

Anders er faglært sveiser, og senere sveisetekniker, med bakgrunn fra tungindustri og skipsverft. Utdannelsen er utvidet med yrkesfaglærer og han har 9 års undervisningserfaring fra VG1 Teknikk og industriell produksjon.

Anders er særlig opptatt av sosial kompetanse og å gjøre sosial kompetanse til gjenstand for systematisk læring på linje med faglig læring.

epostAnsattkatalog - Anders Grydeland
Marit Engum Hansen
Førstelektor

Marit har hovedfag i pedagogikk og bakgrunn som yrkesfaglærer og leder i videregående skole. Hun har arbeidet med utdanning av yrkesfaglærere og hatt ansvar for videreutdanningsstudier som: Pedagogisk entreprenørskap og Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag.

Hun har deltatt i nasjonale prosjekter i pedagogisk entreprenørskap. For tiden deltar hun i programgruppen for nye Nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning i yrkesfag (PPU-Y), et utvalg oppnevnt av Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Marit har erfaring med utvikling av nye programplaner, både på fagskole- og på universitetsnivå.

epostAnsattkatalog - Marit Engum Hansen
Marit Hartviksen
Universitetslektor

Marit er yrkespedagog med bakgrunn som sykepleier og har mer enn 30 års erfaring med praktisk konflikthåndtering, veiledning og coaching.

Marit er opptatt av at den enkelte kan myndiggjøre seg selv. Tilretteleggerens rolle er først og fremt å bidra til at den som er i fokus, blir sett, tatt på alvor og utfordret.

Marit har ledet en rekke utviklingsarbeid, har erfaring fra aksjonsforskning og har blant annet bidratt til implementering av samhandlingsreformen.

epostAnsattkatalog - Marit Hartviksen
Unni Høsøien
Universitetslektor

Unni er pedagog og har arbeidet med undervisning og skoleledelse både i grunnskolen og videregående opplæring.

Med sin faglige spesialisering innenfor Relasjonsledelse har hun jobbet mye med veiledning og coaching, både som prosessveileder og med individuell- og gruppeveiledning. Unni har en master i organisasjon og ledelse fra NTNU med fokus på relasjonsledelse, veiledning og coaching.

LinkedInTwitterEpost
Hedvig Skonoft Johannesen
Førsteamanuensis
epost
Else Marie Johansen
Stipendiat

Else Marie har master i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Akershus. Hun har mange års erfaring som lærer i videregående skole og har de siste ti årene utdannet yrkesfaglærere innenfor helse- og oppvekstfagene.

Else Marie har også erfaring med utvikling av programplaner på universitetsnivå.

Nå er Else Marie stipendiat i NFR-prosjektet #Læringslivet, rettet mot kommunalt helse- og omsorgsarbeid.

epostAnsattkatalog - Else Marie Johansen
Aina Krisitansen
Universitetslektor

Aina har bakgrunn som frisør og har lang erfaring som yrkesfaglærer i videregående skole. Utdanningsbakgrunn visuell kunstfag, pedagogiske fag, master i yrkespedagogikk. Hun avslutter våren 2019 sin master i karriereveiledning med fokus på karrierelæring .

Aina er opptatt av interessedifferensiering og yrkesrelevant opplæring.

epostAnsattkatalog - Aina Kristiansen
Arne Roar Lier
Førsteamanuensis

Arne Roar arbeider med forskningsprosjekter knyttet til VR/ AR teknologi og læring innenfor teknologifag. Han deltar også i internasjonale prosjekter for standardisering av dokumentasjon av kompetanse.

Arne Roars interessefelt er læring i arbeid og på arbeidsplasser.

Han har arbeidet med systemer for anerkjennelse og bruk av realkompetanse (RPL) i systemer for kvalitetssikring i produksjonsbedrifter, og mellom leverandør og kunde.

De siste to årene har Arne Roar arbeidet med å etablere en Ba-utdanning bygd på to-årig fagskoleutdanning i tekniske fag.

Arne Roar har tidligere arbeidet som leder i videregående skoler og i industrien.

epostAnsattkatalog - Arne Roar Lier
Stein Løvgaard
Universitetslektor
epost
Cecilie Meltzer
Dosent

Cecilie har bakgrunn som kunstner, psykoterapeut i kunstterapi og spesialpedagog. Erfaring har vist henne at det å initiere læringsprosesser via kunstneriske uttrykksformer kan utvikle den yrkesfaglige kompetansen, skape frirom, åpne for dialog og samarbeid og styrke opplevelse av egen yrkesidentitet.

Ved OsloMet benytter hun ofte kunstbaserte metoder i sin undervisning innen ulike fagspesifikke temaer. Fordypningen i kunstbasert læringsprosesser preger også hennes forskningsarbeid og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt.

epostAnsattkatalog - Cecilie Meltzer
Rune Midtsveen
Universitetslektor

Rune er yrkespedag og har jobbet som trafikklærer privat og i videregående skole i mange år, hovedsaklig med tyngre kjøretøy.

Han har en mastergrad i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Runes interessefelt er lærerutdanning med fokus på å videreutvikle trafikklærerutdanningen.

epostAnsattkatalog - Rune Midtsveen
Mustafa Trond Smistad
Universitetslektor

Mustafa Trond har hovedfag i yrkespedagogikk og bakgrunn fra IT-næringen og Forsvaret. Han har arbeidet med utdanning og yrkesfaglige spørsmål i internasjonal sammenheng og tatt del i initiativ knyttet til etablering av yrkesfaglærerutdanning ved universitet i Sudan og Sør-Sudan.

Mustafa Trond har erfaring fra produktutvikling og global distribusjon samt proaktiv kompetanseutvikling innen IT-næringen.

For tiden deltar Mustafa Trond i norske og internasjonale realkompetanseprosjekter.

epostAnsattkatalog - Mustafa Trond Smistad
Hæge Nore
Dosent

Hæge Nore har i mange år arbeidet med prosjekter knyttet til læring på arbeidsplassen. Det omfatter både lærlingeordningen, vekslingen mellom skole og bedrift og voksnes læring i arbeid. Flere av prosjektene er internasjonale og knyttet til vurdering av yrkeskompetanse både som en del av formelle utdanningsløp og som realkompetansevurdering. For tiden arbeider hun blant annet med kartlegging og vurdering av flyktningers kompetanse som virkemiddel for rask integrering. Hun er også opptatt av vurdering gjennom fag- og svenneprøver.

Bruk av ePortfolioer som læringsstøtte, dokumentasjon og vurderingsverktøy er et annet interessefelt. Hæge har et stort nettverk mot bedrifter, organisasjoner og fylkeskommuner.

epostAnsattkatalog - Hæge Nore
Arne Ronny Sannerud
Professor

Arne Ronny har arbeidet med nasjonale og internasjonale prosjekter innenfor yrkesfaglærerutdanning, yrkesutdanning og læring i arbeidslivet. Deltar i ulike nasjonale og internasjonale bedrifts- og utdanningsnettverk.

Arne Ronny leder/deltar i følgende prosjekter: Etablering av Master i Yrkespedagogikk i Uganda (i samarbeid med yrkesutdanningsinstitusjoner og industrien) Utvikling og kommersialisering av solenergi i Uganda (Samarbeid utdanning, forsking og industri) Unesco-UNEVOC: Hva betyr digitalisering og robotisering for yrkesutdanningen i Europa?

epostAnsattkatalog - Arne Ronny Sannerud
Mariann Tvetene
Universitetslektor

Mariann har lang erfaring fra kommunehelsetjenesten og helsesøsterutdanningen, og har arbeidet i mange år som leder.

Hun koordinerer satsingen på Yrkesfaglærerløftet og samarbeider med skoleeiere om etter- og videreutdanning til yrkesfaglærere. I tillegg har hun kontakt med oppdragsgivere om kortere og lengre oppdrag.

Mariann er utdannet sykepleier og helsesøster, og hun har en mastergrad i management i helse og sosialsektoren fra Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg.

epostAnsattkatalog
Inger Vagle
Førsteamanuensis

Inger er elektriker og elektroinstallatør. Hun har hovedfag i yrkespedagogikk og doktorgrad i yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk fra Roskilde Universitet.

Inger har jobbet med kjønnsperspektivet i teknologiske fag fra 80- tallet fram til i dag. Hun fikk sammen med Ellen Møller LO sin likestillingspris i 2014 for arbeidet med prosjektet Jenter i bil-og elektro. Hun Jobber nå med forskningsprosjektet INNSTRUK (Innhold og struktur i fagopplæringa), som handler om kvalitet og relevans i fag-/og yrkesopplæringen.

Arbeidsfeltet er jenter i tekniske yrker, fagopplæring, veiledning, vurdering, fagprøver, realkompetanse og prosjektledelse.

epostAnsattkatalog - Inger Vagle
Jeanine vanHaltern
Universitetslektor

Jeanine har fag- og emne-ansvar for utdanning i karriereveiledning, leder prosjektet «Crossing the line – narratives of vocational mobility, careers and life-course transitions”, om livserfaringers betydning for karriereutviklingen og er konsulent for Proba Samfunnsanalyse i forbindelse med oppdrag for Oslo Kommune.

Utdanningsbakgrunn fra kunstakademi, teaterskole, pedagogiske fag, master i flerkulturell og internasjonal utdanning og i karriereveiledning. Arbeidserfaring fra design og teater, fag- og spesialundervinsning, OT, Karrieresenter og egen bedrift.

Opptatt av urbanitet, mangfold, kunst og kommunikasjon.

epostAnsattkatalog - Jeanine vanHaltern
Siw Helen Martinsen Watz
Universitetslektor

Siw er sykepleier og pedagog, veileder og coach og har master i yrkespedagogikk. Hun arbeider for tiden med studiene relasjonskompetanse og med profesjonsrettet veiledning.

Siw har bred erfaring fra arbeid i videregående skole, både med det ordinære løpet for de unge elevene – og med voksenopplæring innen helsearbeiderfaget. Hun bidrar med veiledning av nyutdannede lærere og hun fungerer som prøvenemndsmedlem og sensor på fagprøver i Helsearbeiderfaget.

epostAnsattkatalog - Siw Helen Martinsen Watz